>> รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2560 (Hit:2246)
>> ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิมที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนม.4 ปีการศึกษา 2560 (Hit:2691)
>> กำหนดการมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 (Hit:529)
>> ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้า ม.1 โครงการ SMET ปีการศึกษา 2560 (Hit:3129)
>> ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้า ม.1 โครงการ IEP ปีการศึกษา 2560 (Hit:1604)
>> ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้า ม.4 โครงการ SMTE+SMET ปีการศึกษา 2560 (Hit:1554)
>> ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้า ม.4 โครงการ IEP ปีการศึกษา 2560 (Hit:1076)