>> ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ (Hit:113)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ (Hit:156)
>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร (Hit:1230)
>> ระเบียบโรงเรียนสุรวิทยาคาร ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 (Hit:1146)
>> เอกสารและคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Hit:923)
>> ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (Hit:580)
>> โรงเรียนสุรวิทยาคารประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (Hit:1471)