>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน (Hit:231)
>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (Hit:283)
>> ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ (Hit:439)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ (Hit:427)
>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร (Hit:1554)
>> ระเบียบโรงเรียนสุรวิทยาคาร ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 (Hit:1291)
>> เอกสารและคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Hit:1156)