>> ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำแผนประกันชีวิตอุบ้ติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (Hit:18)
>> ประกาศ ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนครูชาวต่างชาติฯ (Hit:203)
>> ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ (ฉบับแก้ไข 5 กุมภาพันธ์ 2562) (Hit:262)
>> ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ (ฉบับผ่านการวิจารณ์) (Hit:196)
>> ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (Hit:204)
>> หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (Hit:1762)
>> ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามงาน/โครงการ ประจำปี 2561 (Hit:602)