>> ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่ ๒ ประจำห้องสมุด ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (Hit:62)
>> หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (Hit:1768)
>> ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำแผนประกันชีวิตอุบ้ติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (Hit:418)
>> ประกาศ ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนครูชาวต่างชาติฯ (Hit:423)
>> ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ (ฉบับแก้ไข 5 กุมภาพันธ์ 2562) (Hit:375)
>> ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ (ฉบับผ่านการวิจารณ์) (Hit:291)
>> ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (Hit:327)